آزادسازی ۱۵ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک آمریکا – تجارت نیوزآزادسازی ۱۵ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک آمریکا – تجارت نیوز