آقای شارمه! اس "منجنیق" آیا می خواستی از پادشاهی خود دفاع کنی؟
توان موشکی و دفاعی ایران متعلق به این دولت و این دولت نیست، حتی متعلق به این دولت و این دولت نیست، بلکه متعلق به ملت ایران است، همچنان که سلاح و تجهیزات نظامی به جای مانده از حکومت پهلوی متعلق به ملت ایران است. در دفاع مقدس از کشور دفاع کرد. کشوری که همیشه در خاورمیانه در بحران است چاره ای جز تقویت دفاعی ندارد و این یک خط قرمز ملی و استراتژیک است.