آنچه باید کسب اطلاعات در مورد یو پی اس بدانید – موقعیت یابی تحلیلی اطلاعات گروه ایرانیان


هنگامی کدام ممکن است اجتناب کرده اند UPS برای حفاظت اجتناب کرده اند تجهیزات های {الکتریکی} شخصی استفاده نمی کنید، نوسانات انرژی الکتریکی ممکن است باعث سوختن تجهیزات خواهید کرد شود. تقریباً قطعاًً حاضر نیستید از کیت پرهزینه قیمت شخصی را به این راحتی اجتناب کرده اند کف دست بدهید. متعاقباً خواهید کرد باید در اسرع وقت منصفانه تأمین خورده شدن با بیرون وقفه (UPS) را در اختیار داشته باشید، با این حال چگونه؟ بسیاری از اینها از کیت چیزی نیست کدام ممکن است ما {هر روز} همراه خود آن بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار داشته باشیم، متعاقباً معمولاً تهیه آن به سختی دشوارتر اجتناب کرده اند کسب چیزهای تولید دیگری است! با این حال {چگونه می توان} از کیت این تجهیزات را تهیه کرد؟

یو پی اس چیست؟

UPS مخفف عبارت Uninterruptible Power Supply را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخفف Uninterruptible Power Supply می باشد.

این تجهیزات عموماً در محله کامپیوتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر وسایل برقی قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت بروز خطا در ولتاژ درگاه جامعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو قطعی مناسب، شرایط مورد نیاز را برای شکسته نشده کار تجهیزات تحمیل می تنبل. به معنای واقعی کلمه هستند محل تأمین خورده شدن اضطراری بین انرژی الکتریکی شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات بلعیدن کننده انرژی الکتریکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از دوره ای سازی جریان نشاط اجتناب کرده اند آسیب دیدن تجهیزات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت ظریف جلوگیری می تنبل.

بسیاری از یو پی اس

الزامات بسیاری از مانکن های این تجهیزات را اجتناب کرده اند تذکر تکنولوژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار به سه دسته عمومی قطع می کنند کدام ممکن است {در این} نیمه می توانید همراه خود دلایل مناسب هر مانکن بسیاری از این تکنیک های یو پی اس را بررسی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آن شناخته شده شوید.

مانکن آفلاین
شکل تحت وب (تحت وب)
بسیاری از مانکن های تعاملی جاده
یو پی اس آفلاین است

نوع آفلاین به گونه ای واقعاً کار می کند کدام ممکن است تجهیزات های بلعیدن کننده روی به انرژی الکتریکی متصل می شوند. با این حال عملکرد این اندام حیاتی {در این} میان چیست؟ بسیاری از آفلاین ساده روزی سرزنده می شوند کدام ممکن است انرژی الکتریکی خاموش باشد. {در این} حالت تأمین خورده شدن تجهیزات بلعیدن کننده توسط یو پی اس خورده شدن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کار شخصی شکسته نشده می دهد. متعاقباً اگر هدف ما اجتناب کرده اند کسب آن استفاده اجتناب کرده اند قابلیت تأمین خورده شدن با بیرون وقفه است، حالت آفلاین ممکن است امکان خوبی باشد. با این حال نوع غیر تماسی اجتناب کرده اند استاندارد توان خروجی قابل قبولی برخوردار نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً خروجی آن منع شده است.

خرید یو پی اس

اگر دوست دارید تأمین خورده شدن اضطراری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این انرژی الکتریکی اضطراری بخرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این انرژی الکتریکی خروجی صحیح را بدست آمده کنید، نوع تحت وب ممکن است محدوده خوبی برای شما ممکن است باشد. در مدل های تحت وب، جدا از هزینه باتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین خورده شدن با بیرون وقفه، بخش اینورتر همه وقت سرزنده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی خروجی را تامین می تنبل. در عمیق اصولاً، انرژی الکتریکی بی نظیر توسط یکسو کننده به جریان مستقیم تغییر تبدیل می شود. سپس توسط نیمه اینورتر به جریان متناوب تغییر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن دسترسی تجهیزات بلعیدن کننده می باشد. این کار برای حفاظت اصولاً اجتناب کرده اند تجهیزات بلعیدن کننده اجتناب کرده اند تذکر ولتاژ درگاه انجام تبدیل می شود.

فناوری جاده تعاملی

{در این} فناوری اینورتر همه وقت روشن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است ولتاژ درگاه در محدوده نرمال باشد باتری را هزینه می تنبل. با این حال به محض اینکه ولتاژ درگاه خارج اجتناب کرده اند محدوده نرمال باشد، انرژی الکتریکی خروجی هر دو تأمین خورده شدن با بیرون وقفه اجتناب کرده اند باتری های تأمین خورده شدن به بلعیدن کننده می رسد به همان اندازه اجتناب کرده اند آسیب به از کیت جلوگیری شود. جاده تعاملی اصولاً در از کیت جامعه استفاده تبدیل می شود.

هنگامی کدام ممکن است همراه خود داده های ظریف سروکار دارید هر دو نیازی ندارید نوسانات انرژی الکتریکی به از کیت پرهزینه قیمت خواهید کرد آسیب برساند، یو پی اس مهمترین عملکرد را در تجهیزات های جانبی ایفا می تنبل. متعاقباً اگر موقعیتی درست مثل دلایل دارید، حیاتی است کدام ممکن است حداقل به سختی با اشاره به آن بدانید. از کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه آن با بیرون به سختی اعلان ممکن است در نتیجه خریدهای ناموفق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام ضرر شود. خواهید کرد باید بدانید یو پی اس چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه برندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواعی دارند به همان اندازه بتوانید بهتر از را برای شخصی محدوده کنید. متعاقباً توصیه می کنیم دقایقی را به بررسی این متن اختصاص دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این توصیه رایگان اوقات خوبی داشته باشید.

برندهای معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی برای گرفتن یو پی اس

East Power، APC، Socomec، Eaton را انتخاب کنید و انتخاب کنید Kstar معروف ترین برندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برندهایی هستند کدام ممکن است مشتریان زیادی را راضی می کنند.

خرید یو پی اس

۲ مانکن برتر یو پی اس

مانکن برند APC srt5000: این مانکن بهتر از محدوده برای نقش ها کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متداولاست. این مانکن همراه خود مشخصات فنی «ولتاژ درگاه ۲۳۰VAC، قابلیت خروجی ۴۰۰۰ وات، ۶ حالت (خروجی انرژی الکتریکی)، دوره باتری: ربع ساعت (نیم بار) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ دقیقه (بار مناسب)، زمان هزینه: ۸ ساعت، دارای پورت های مختلف اجتناب کرده اند جمله USB برای پیوستن تجهیزات های مختلف. پورت های RJ11 / RJ45 اجتناب کرده اند سویه ها تلفن، فکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مودم در مخالفت با انرژی الکتریکی گرفتگی دفاع کردن می تنبل.
برند APC srt 10000 مانکن: این مانکن بهتر از محدوده برای حفاظت اجتناب کرده اند تجهیزات در مخالفت با نوسانات ولتاژ می باشد. مشخصات فنی “ولتاژ درگاه ۲۳۰ ولت، قابلیت خروجی ۸۰۰۰ وات، ۸ حالت (پریز انرژی الکتریکی)، دوره باتری: ربع ساعت (نیم بار) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ دقیقه (بار مناسب)، زمان هزینه ۱۰ ساعت”. مخلوط کننده Electrosheil ارائه می دهیم توصیه می تنبل کدام ممکن است اگر جستجو در امکان ای آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه هستید، این مانکن برای شما ممکن است صحیح {خواهد بود}. UPS برای نمایندگی های عظیم همراه خود انواع زیادی کامپیوتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های تولید دیگری پیشنهاد نمی شود. با این حال بهتر از امکان برای نقش ها کودک نوپا {است تا} در صورت برداشتن انرژی الکتریکی بتوانند به ورزش شخصی شکسته نشده دهند.

عناصر یو پی اس اجتناب کرده اند ۴ نیمه {تشکیل شده است}:
معمولی
باتری (همه عامل با اشاره به باتری است)
مبدل DC به AC (اینورتر)
مبادله متصل نیست

معمولی

به دقیق آسان، یکسو کننده در تأمین خورده شدن اضطراری تعهد تغییر جریان متناوب به جریان مستقیم (یعنی تغییر جریان متناوب به جریان مستقیم) را دارد. سه نوع عمومی اجتناب کرده اند یکسو کننده ها موجود است کدام ممکن است می توان اجتناب کرده اند آنها برای به کف دست رساندن جریان ملایم استفاده کرد. نوع اول یکسو کننده IGBT، نوع دوم یکسو کننده دیود + IGBT را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام نوع تریستور است.

باتری

باتری ها بخشی اجتناب کرده اند منصفانه تأمین خورده شدن اضطراری هستند کدام ممکن است تعهد رساندن انرژی الکتریکی به تجهیزات های متصل به پریز را در روزی کدام ممکن است انرژی الکتریکی جامعه {وجود ندارد}، بر عهده دارند. پس می توان اظهار داشت یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند مولفه هاست. در واقع مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است در صورتی کدام ممکن است انرژی الکتریکی شهری دارای نوسان هر دو فرکانس غیرعادی باشد، تأمین خورده شدن تجهیزات های خروجی به عهده باتری می باشد. اکثر باتری های تأمین خورده شدن اضطراری دارای آب بندی اسیدی هستند. این باتری ها به طور مناسب همراه خود فایبرگلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری لایه های محافظ پوشانده شدند به همان اندازه اجتناب کرده اند هر گونه تأثیر می گذارد رطوبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر عناصر خطرناک دفاع کردن کنند.