آیا آزمون رانندگی الکترونیکی است؟


محمدعلی زارع معاون فنی، مهندسی و خدمات راهداری شهرستان فرجه در خصوص عملکرد و فعالیت پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان فرجه گفت: برای هوشمندسازی خدمات پلیس راهنمایی و رانندگی، کل فرآیند آموزش رانندگی و برگزاری آزمون تئوری انجام می شود. به صورت الکترونیکی

آیا گواهینامه الکترونیکی رانندگی کتبی است؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.