اجرای ۶۱ قالب آبرسانی کشاورزی در مناطق محروم لرستان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانگزارش مهر حمیدرضا لوسیون وند وی در این زمان یکشنبه در ترکیبی اصحاب رسانه اظهار داشت: ۶۱ قالب تامین آب کشاورزی مناطق محروم روستا با همکاری خیران فرو نشاندن قرارگاه بهبود سپاه حضرت ابوالفضل در جاری انجام است.

وی اجتناب کرده اند همکاری صادق با قرارگاه بهبود تسلیحات حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید المحسنین تقدیر کرد. فرو نشاندن اجتناب کرده اند تامین آب شرب مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشتی روستاهای محروم استان لرستان خبر داد.

سخاوتمندانه وند وی تاکید کرد: خوشبختانه با این همکاری خوش بینانه به طور قابل توجهی در مقامات سیزدهم شاهد حضور نیروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیگران جهادی هستیم. فرو نشاندن ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند چالش ها در روستاهای محروم استان توسط همکارانمان در قالب تحقیق فنی در جاری انجام ایجاد شدیم.

مدیرعامل نمایندگی آبفای لرستان افزود: اجتناب کرده اند این انواع چالش آب شرب در حدود ۲۵ روستا در جاری اجراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات اجرایی مابقی روستاها رو به اتمام است. آبرسانی به انواع اجتناب کرده اند این روستاها طی ماه های قبلی با مشارکت خیرین فرو نشاندن قرارگاه پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود حضرت ابوالفضلپ) روشن شده است.

وی علاوه بر این اظهار داشت: این چالش ها در بحث اجرا نزدیک به امتحان شده گروه های جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت خوش بینانه جهادگران {در این} چالش ها جهت گیری مثبتی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی داریم تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ اکثر این چالش ها به اتمام برسد. “

سخاوتمندانه وند چون آن است مشاوره شد: این چالش ها در شهرهای خرم آباد، بلدختر، الیگودرس، بروگر، سلسیلی، دلفان، کودشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گگنی {در این} چالش ها عملیات مهندسی برای ادغام کردن جاده سوئیچ، احداث مخازن، اجرای جامعه گلوله کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشعابات، احداث حوضچه ها، بهسازی چشمه ها، فرآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین انرژی الکتریکی به پایان رسید.

مدیرعامل نمایندگی آبفای لرستان اجتناب کرده اند محرومیت حدود ۶۰۰۰ نفر اجتناب کرده اند آب شرب مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشتی به دلیل اجرای این قالب ها خبر داد.