احتمال قطع آب برای کاربران سنگین


مدیرکل آبفای شهر تهران با اشاره به اینکه مصرف آب در شهر تهران برابر با مصارف تابستانی است، گفت: در صورت ادامه مصرف مشترکان پرمصرف، احتمال قطعی آب برای این شهروندان وجود دارد.

مقاله قابلیت قطع آب مشترکین پرمصرف اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.