احمد مسعود: در طالبان انشعاب وجود دارد/ به دنبال راه حل افغانی برای افغانستان
احمد مسعود: من معتقدم که جهان باید محکم در برابر طالبان و خواسته های آنها بایستد. جهان باید نه به عنوان یک کشور منفرد بلکه به عنوان یک جامعه متحد با طالبان مقابله کند و علاوه بر آن با همه کشورها و کشورهای افغانستان تعامل داشته باشد تا به یک راه حل واقعی برای افغانستان دست یابد. تصمیم یا دوره ای سیاسی که با ایجاد مشروعیت لازم، شرایط را در کشور برای استقرار حکومت قانونی مهیا می کند.