ادعا این سیستم های آتی مدیران خودرو در مجلس نمایندگان


به گزارش تلنگر، عزت الله اکبری تالارباشتی در محیط دیدار همراه خود مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمانت اجتناب کرده اند اینکه مدیران جدید نمایندگی های خودروسازی این سیستم جامعی برای کاهش نارضایتی مردمان اجتناب کرده اند خودروهای خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان انحلال سایپا تدوین خواهند کرد. . این نمایندگی عجیب و غریب است کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر نیروی انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان مهندسی در وضعیت فوق العاده خوبی قرار دارد، به همین دلیل مورد نیاز است سیستم مدیریتی پیاده سازی شود کدام ممکن است در کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد خودروهای تهیه شده به مردمان تاثیرگذار باشد.

وی ذکر شد: نمایندگی های خودروسازی در سراسر جهان تمام امتحان شده شخصی را برای جلب تذکر مشتریان شخصی اجتناب کرده اند تذکر قیمت، استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت انجام می دهند. سریع اجتناب کرده اند مدیران مسئله نمایندگی های خودروسازی به کمیسیون صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن مجلس دعوت خواهیم کرد به همان اندازه با اشاره به این سیستم های آتی شخصی صحبت کنند.

رئیس کمیسیون صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن مجلس شورای اسلامی همراه خود ملاحظه به حمایت اجتناب کرده اند خودروسازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت سراسری خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند این رو پیش بینی {می رود} تولیدکنندگان قدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه این حمایت را بدانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام امتحان شده شخصی را برای ساخت همراه خود استاندارد به کار گیرند.

وی یکپارچه داد: خوشبختانه توافق فوق العاده خوبی بین سه قوه مجریه، مقننه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضاییه در حمایت اجتناب کرده اند ساخت خانه موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شانس فوق العاده خوبی {است تا} تولیدکنندگان اجتناب کرده اند تمام توان آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی شخصی برای بدست آوردن به محصولات باکیفیت استفاده کنند. رسیدن خودروسازان نیز {در این} زمینه موقعیت قابل توجه ایفا می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم در این دوران جدید خودروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان باکیفیت وارد بازار شوند.

اکبری تالارپشتی خاطرنشان کرد: خودروسازان باید قدر یارانه ها را بدانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ساخت خودرو اجتناب کرده اند هیچ تلاشی دریغ نکنند. معتقدم همراه خود وجود نیروی انسانی، مدیریت دقیق با بیرون ملاحظه به محیط ها ممکن است ناکارآمدی های صنعت خودرو را اجتناب کرده اند بین ببرد.

وی در یکپارچه صحبت های شخصی در خصوص بحث صادرات، اجتناب کرده اند نمایندگی های خودروسازی خواست برای افزایش ساخت خودرو اطمینان حاصل شود که صادرات خودرو به کشورهای همسایه کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند موضوعات مهم مقامات ۱۳ است، اقداماتی مضاعف انجام دهند.

رئیس کمیسیون صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن مجلس شورای اسلامی بر همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط در سراسر جهان همراه خود نمایندگی های خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازندگان اجزا یدکی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اگر ساخت خودرو در گرو صادرات باشد، استاندارد محصولات بهبود می یابد. ” امیدوارم مدیران خودرو به این نکته ملاحظه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات بیشتر مبتنی بر فناوری ساخت کنند.