اردبیل/ برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کولاک راه ارتباطی ۴۰۰ روستا است
افراد در گذشته اجتناب کرده اند بازدید با سامانه ۱۴۱ تصمیم گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا با وسط مدیریت راهداری اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی استان اردبیل با شماره تلفن ۱۴۷۴۵۹۰۲ تصمیم گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال وضعیت راه را به اطلاع آنان برسانند.