از «مهدی باکری» از ارومیه تا «علیرضا زاکانی» از تهران
شهردار بلافاصله دستور داد پمپ آب بیاورند و تا پمپ برسد با کمک همکارانش سد کوچکی جلوی درب زیرزمینی درست کردند. چند دقیقه بعد آب زیر زمین خالی شد و پیرزن که حالش بهتر شد شروع کرد به دعای خیر به مهدی باکری و گفت: خدا رحمتت کنه پسرم. کجاست آن شهردار که کمی از همت شما درس بگیرد؟!