اصلاح طلبان اجتناب کرده اند خوب قیمت کاهش یافته خوشایند برای اصولگرایان ناراحت نیستند


به گزارش تلنگر، احمد حکیمی پور با ردیابی به الگو مذاکرات هسته ای ایران ذکر شد: با برای بررسی آنچه در مذاکرات چاپ شده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت، به نظر می رسد مانند است مذاکراتی کدام ممکن است به پایان رسید خوش بینانه تر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ممکن است سیگنال ای اجتناب کرده اند هماهنگی باشد.

وی افزود: بعد از همه باید ملاحظه داشت کدام ممکن است تا روزی کدام ممکن است سند آخرین چاپ شده نشود، نمی توان نتایج مذاکرات را انتخاب کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل کرد. با این حال روزی کدام ممکن است الگو مذاکره خوش بینانه شود، ممکن است سیگنال خوبی باشد.

دبیرکل حزب نیاز مردمان با تاکید بر اینکه نکته مهم در مذاکرات ملاحظه به چیز خوب در مورد سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر تحریم ها است، به اهمیت کارکنان مذاکره کننده ایرانی با برای درمان چیز خوب در مورد مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ردیابی کرد. کار برای تعمیر تحریم ها: معیشت مردمان نباید تحمل تاثیر شرایط تعدادی از سالی تحت سلطه باشد.

حکیمی پور یکپارچه داد: اینکه ۲ طرف به هماهنگی مورد نیاز برسند یا ۹ به مرور زمان ملایم می تواند. امیدواریم اینطور باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محتوای متنی آخرین چیز خوب در مورد سراسری لحاظ شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هر تذکر محتوای متنی خوبی حاضر شود.

دبیرکل حزب نیاز امت یکپارچه داد: روزی همین دوستانی کدام ممکن است الان در کارکنان مذاکره کننده هستند اجتناب کرده اند کارکنان زودتر انتقاد می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه جور مهارتی به آنها می دادند با این حال الان در جایگاه های شخصی می بینند. این کدام ممکن است کار آسانی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره مثمر ثمری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرفین می توانند در موقعیتی قرار گیرند کدام ممکن است به نحوی آن را قادر می سازد به درخواست شده است های مشروع شخصی جامه حرکت بپوشاند.

این سرزنده سیاسی اصلاح طلب ذکر شد: ما اصلاح طلبان اجتناب کرده اند اینکه اصولگرایان به هماهنگی خوبی رسیده اند ناراحت نیستیم یا درگیر این نیستیم کدام ممکن است هماهنگی حال به {چه کسی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه چیزی ختم تبدیل می شود. چون آن است در گذشته اجتناب کرده اند انتخابات هم گفتیم کدام ممکن است اگر وحدت کمک تدریجی این در حال وقوع است تا ملت اجتناب کرده اند این مثال خارج شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان راضی شوند.

حکیمی پور در طولانی مدت تصریح کرد: تحولات تعدادی از سال قبلی بیش اجتناب کرده اند در هر زمان که عکس ملایم کرده است کدام ممکن است هر کشوری در جستجوی چیز خوب در مورد شخصی است. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است نبرد بی نظیر ما با آمریکاست، بیشتر است بتوانیم به جایی برسیم کدام ممکن است بتوانیم با شبیه به ملت مذاکره کنیم تا مشکلات را رفع کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط را بیشتر کنیم.

انتهای پیام