الزام خودروسازان به تامین اجزا یدکی اجتناب کرده اند نمایندگی های معمول اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمهدی اسلام بنا در این زمان (شنبه ۶ فروردین ماه) در محیط بازدید اجتناب کرده اند ترمینال غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرودگاه مهرآباد افزود: تقریباً در مورد دستورالعمل ها هشت گانه رئیس جمهور در خصوص خودروسازی، گروه معمول موظف است نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای اجزا با استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با استاندارد را بداند. ساخت آخرین خودرو.”

وی تاکید کرد: خودروسازان تضمین می‌کنند کدام ممکن است هرگونه قصور کیفری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی در استاندارد اجزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت محصول آخرین بر عهده آنهاست، به همین دلیل در سال جدید این امر مهم را یکپارچه می‌دهیم تا رضایت مردمان را جلب کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ عامل {در این} زمینه وجود نداشته باشد. ما سازش نخواهیم کرد.

رئیس گروه سراسری معمول یکپارچه داد: استانداردهای اجزا یدکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان پس اجتناب کرده اند کالا باید توسط خودروسازان به طور مناسب رعایت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {این مهم} را پیگیری می کنیم تا مردمان در فصل بهار نتایج آن را بافت کنند.

اسلام پناه دانستن درباره وضعیت جدیدترین خروج اجتناب کرده اند جاده ساخت برخی خودروهای ناایمن ذکر شد: تا نوک امسال برخی خودروها به طور قابل توجهی اجتناب کرده اند خانوار پژو اجتناب کرده اند ساخت خودداری می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروهای جدید بر مقدمه استانداردهای ۸۵ گانه شورای برتر معمول ساخت خواهند کرد. وارد جاده ساخت شوید.”

وی افزود: حتی به گونه ای کار خواهیم کرد کدام ممکن است نتوان خودروهای ساخت شده را کدام ممکن است استانداردهای اجباری را ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در منطقه پارکینگ ماشین ها هستند رها کرد.

رئیس گروه سراسری معمول علاوه بر این دانستن درباره بازدید اجتناب کرده اند ترمینال غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرودگاه مهرآباد برای اطمینان از وضعیت شاخص های معمول در سفرهای زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری ذکر شد: پروازها نسبت به در گذشته کمتر شده است.

اسلام‌بنا افزود: در بخش حمل‌ونقل بزرگراه‌ای یادآور اتوبوس‌ها مشکلاتی موجود است کدام ممکن است به برخی اجتناب کرده اند نمایندگی‌ها {در این} زمینه هشدار داده شده است، بعد از همه مردمان گلایه‌های خاصی اجتناب کرده اند گرانی بلیت‌ها به‌ویژه بلیت هواپیما دارند کدام ممکن است برایشان قانونی است. گروه هنجاری.مرتبط نیست با این حال باید اندیشه در مورد شود.