امروز با حسین پناهی: تعطیل است


میدونی
گاهی اوقات مجبوری
روی یک تکه کاغذ بنویسید
بسته شد
و آن را پشت شیشه افکارت بچسبان
باید استراحت کنی
برو بخواب
دست هایتان را زیر سرتان بگذارید
خیره به آسمان
و بیهوده سوت بزنید
به تمام افکاری که در دل خود بخندید
پشت شیشه ذهن شما چیده شده اند
سپس با خود بگویید:
بگذار صبر کنند