امروز با رضا اسماعیلی: تو نور وادی عرفانی


دلار بارده، کلاه و خال شیراز
این دنیا و آرزوی شیراز است

شاهچراغ شبانه روز شلوغ است
آیا این مقدار کمی است؟ چطوری شیراز؟

***
صبح است و ندای خداوند در راه است
گلبانگ میاد خدا خیرت بده

از دیار شعر و شور و عشق و عرفان
«مشهد الرضا» بوی خوبی می دهد

***
از عشق گرفته تا درد و سوزش سینه
شما از نور علم نور دارید

چشمانت به نور عشق می درخشد شیراز!
چون چراغی در دل داری

***
در خانه دل، خیال پاسدار عشق است
در حافظیه وصال حافظ نگهبان عشق است

در باغ بهشتی، تنها با فرشتگان
در شاهچراغ فال حامی عشق است

***
بدون نور تو پیر دانش گم شده است
طوفان شب است و دیو و مردگان در راهند

تو نور وادی عرفانی
نور تو کلید فهم بسم الله است.