امیر عبدالخیان: ما از میز مذاکره خارج نشده ایم


وزیر امور خارجه گفت: ما از میز مذاکره عقب نشینی نکرده و نخواهیم کرد و اگر طرف آمریکایی در مورد سه موضوع باقیمانده ادبی و محتوایی که مدنظر ماست و خارج از افراط و تفریط آمریکا است، موافقت کند، پنج کشور دیگر. آماده دستیابی به توافق هستند

نوشته امیر عبدالخیان: ما از میز مذاکره خارج نشده ایم. اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.