انجمن تولیدکنندگان مالت: مصرف نوشابه از شیر/نوشیدنی‌های خارج از سبد خانگی افزایش می‌یابد
داده های بازار تایید می کند که مصرف نوشیدنی هایی مانند نوشابه ها بیش از مصرف شیر افزایش یافته است. از آنجایی که قیمت بطری نوشابه ۱.۵ لیتری ۱۶ تا ۱۸ هزار تومان است در حالی که قیمت بطری شیر یک لیتری ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان است، بنابراین این قیمت بر میزان خرید تأثیر می گذارد.