اولین تبادل زندانی بین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین: شهردار ماریوپل علیه ۹ سرباز روسی
پیش اجتناب کرده اند این رسانه ها به نقل اجتناب کرده اند محل کار ریاست جمهوری اوکراین گزارش داده بودند کدام ممکن است ۹ سرباز روسی با ایوان فدوروف، شهردار ماریوپل، تبادل تذکر کردند.