اولین سیارک چهارگانه در منظومه شمسی را اختراع کنید


گروهی اجتناب کرده اند محققان تایلندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرانسوی سومین قمر را اختراع کردند کدام ممکن است به در اطراف سیارک کمربند بی نظیر “الکترا”، اولین سیارک چهارپا در منظومه شمسی می چرخد.

اصولاً سیارک ها مسافران انفرادی هستند، با این حال برخی اجتناب کرده اند آنها دارای جفت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جفت آنها معمولاً جسم کوچکی هستند کدام ممکن است به در اطراف اجرام بالاتر می چرخند. با این حال در یک واحد مورد غیر معمول، منصفانه منظومه سیارکی سه گانه با ۲ قمر کدام ممکن است به در اطراف جرمی اصولاً اجتناب کرده اند آن می چرخند، پیدا شده است.

سیارک “الکترا” کدام ممکن است در ناحیه بیرونی کمربند بی نظیر سیارک ها به در اطراف خورشید می چرخد، برای اولین بار در سال ۱۸۷۳ با قطر زیادی در حدود ۲۰۰ کیلومتر اختراع شد. با این وجود، اولین قمر آن تا سال ۲۰۰۳ بیانیه نشد، روزی کدام ممکن است اختراع شد منصفانه تخته سنگ به اندازه شش کیلومتر هر ۵ روز منصفانه بار در فضا حدود ۱۳۰۰ کیلومتری به در اطراف آن می چرخد. دومین قمر آن نیز در سال ۲۰۱۴ به نظر می رسد شد، صخره ای کوچکتر به اندازه تنها ۲ کیلومتر، کدام ممکن است هر ۱.۲ روز در فضا ۵۰۰ کیلومتری اجتناب کرده اند “الکترا” می چرخد.

سومین قمر الکترا اختراع شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین منظومه متشکل اجتناب کرده اند ۴ سیارک است کدام ممکن است ایجاد شده است. عرض این ماه تنها ۱.۶ کیلومتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ۱۶ ساعت منصفانه بار در فضا ۳۴۴ کیلومتری به در اطراف “الکترا” می چرخد.

اولین سیارک چهارگانه در منظومه شمسی را کشف کنید

در حالی کدام ممکن است ۲ قمر تولید دیگری در مداری تقریباً دایره‌ای به در اطراف سیارک می‌چرخند، قمر سوم منصفانه مدار بیضوی غیرعادی را دنبال می‌تدریجی.

این اختراع توسط دکتر آنتونی پوردو تکمیل شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند الگوریتم‌های جدیدی کدام ممکن است برای آرشیو داده‌های تلسکوپ فوق العاده عظیم (VLT) در شیلی تحمیل کرد، استفاده کرد. این الگوریتم‌ها آفتاب سیارک بی نظیر را کم‌آفتاب می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفتاب سیارک بی نظیر را اجتناب کرده اند تصویر بردن می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه می‌دهند اجسام روشن کمتری در فراگیر آن به نظر می رسد شوند.

روزی کدام ممکن است این الگوریتم در مجموعه داده‌های سال ۲۰۱۴ کدام ممکن است قمر دوم آلکرا در آن اختراع شد، اعمال شد، بردئو قمر سوم را پیدا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوریتم‌های هر ۲ مجموعه داده را برای تأیید یافته‌های شخصی تأیید کرد. ماه سوم در هر دوی آنها نمایان بود.

این ممکن است گاهی اوقات اولین سیارک چهارگانه ای باشد کدام ممکن است اختراع شده است، با این حال بعید است کدام ممکن است فینال الکترا منصفانه سیارک تعدادی از باشد.

محققان می گویند فرآیند جدید بردئو ممکن است برای تصویربرداری اجتناب کرده اند سیارک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرام منظومه شمسی برای مکان یابی قمرهای پنهان تولید دیگری استفاده شود.

این تحقیق در روزنامه Astronomy & Astrophysics آشکار شد.

ت //