ایلان ماسک: در نظر گرفته شده می کنم پوتین فوق العاده ثروتمندتر اجتناب کرده اند من می خواهم است
ماسک اظهار داشت: “من می خواهم در نظر گرفته شده می کنم مقامات آمریکا بیش اجتناب کرده اند آنچه مردمان در نظر گرفته شده می کنند انجام داده است.” با این حال این خیلی کلی نیست. با این حال ضروری است کدام ممکن است اقدام انتقادی انجام دهیم. ما نخواهیم کرد به پوتین اجازه دهیم اوکراین را تصاحب تدریجی. این دیوانگی است.