ای خدا کاش کار کسی به دست کسی نیفتد


در سرزمینی که هیچکس نیست که دوست کسی باشد
ای خدا کاش کار کسی به دست کسی نیفتد

همه دوست دارند به من صدمه بزنند
دوست ندارم به کسی صدمه بزنم

در نهایت سخت کوشی روح را به چاه می اندازد
هر که مثل ماه در شب کسی بدرخشد

سود به اندازه ای است که آن را تقریباً به هیچ می فروشد
کسی که با بهای جان بوده خریدار کسی است

سود در بازار عشق کاملا سرد است
سعی نکنید بازار شخص دیگری را دنبال کنید

چگونه از این خواب بیدار شوم؟
حالت خواب یک نفر، حالت بیداری کسی

من هیچ چیز بدی ندیدم زیرا او من را مشکل دار می دید
نمیخوام کسی منو بگیره

تا زمانی که عاشق شوم پیش عزیزانم می آیم
بارالا، هیچ کس دوستش نداشته باشد

کسی که از او عشق و وفاداری می خواهد
سه روزه که طرفدار یکی به هوس هر دوشونه

بیایید با کسی که در عصر ما مهربان باشد
دوست کسی نباش، سربار کسی نباش

اگر کسی را پشت سایه گل رها نکردیم
خداروشکر کسی ما رو نیش نزد

شیاد، سرم زیر پای قصر است
افتادم زیر سایه دیوار کسی