بازگشایی راه های مسدود شده / بارش برف در خیابان های ۴ استانداری
به گزارش موقعیت یابی راهو، رانندگان سعی کنند {به دلیل} برودت هوا شب را برای رانندگی محدوده نکنند.