بایدن: پوتین در جاری تجزیه و تحلیل استفاده اجتناب کرده اند سلاح شیمیایی در اوکراین است
این اظهارات منعکس کننده اظهارات زودتر افسران در واشنگتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا است کدام ممکن است مقامات روسیه را به تخلیه ادعاهای بی مقدمه مبنی بر از گرفتن این سیستم تسلیحات آلی اوکراین متهم کرده بودند.