بررسی سرعت انجام توجه: خرگوش پنهان شده {در میان} گربه ها را پیدا کنید (تصویر)بررسی سرعت انجام توجه: خرگوش پنهان شده {در میان} گربه ها را پیدا کنید (تصویر)