بهشت از روزی که آدم گندم خورد به دست آدم گم شد


بهشت از روزی که آدم گندم خورد به دست آدم گم شد
ببینید تکلیف مردی که مقداری از حقوق مردم را خورد چه می شود

کسانی که ما را در این دنیا به هم می ریزند
روزی هر که هستند قبضشان را می دهند

عبادت خوف برای کسانی نیست که عبادت را دوست دارند
عبادت یک روش عبادت تجاری نیست

مردن در رأس آزادی پایان عشق است
در نقطه ای، هر دینی همان آزادی خواهد بود

برای سفره خالی یک دنیا آرزو بسازید
درک کنید که یک نفر غلات را برای زندگی به شما نشان می دهد

اجازه ندهید دوباره همان نقشه را روی ما بازی کنند
خداوند هرگز کسانی را که حق خوردن دارند نمی بخشد

آنهایی که به هر نحوی روزی شما را می گیرند
فکر کنم فراموش کردند که همه روزی خواهند مرد

دنیای کوچکی است، همه ما درگیر این درد هستیم
همه روزی خواهند فهمید که ما چگونه زندگی می کردیم