بیانیه خانواده مهسا امینی: ما مسیر دادخواهی در قوه قضاییه را انتخاب کرده ایم
بدون دعوت و حضور پزشکان عالی رتبه و معتمد در جلسات کمیسیون های بررسی علل فوت فرزندمان با توجه به نوع کمک های اولیه پزشکی که جزئیات آن به ریاست محترم تعقیب کیفری ، ما بیان می کنیم که “به هیچ وجه” نظریه پزشکی قانونی تایید شده است. ما نخواهیم بود