تاریخ برای هیچ کس مفید نیست


دوستان زیادی گرفتم چون کسی را در تو ندیدم
شمع از هیچ سالنی نیامد

این عادت خوشایند من نبود که تو به من یادآوری کنی
چنین انتقادی به ویژه به دست یک ورشکسته افتاد

در مورد آن نجیب تر صحبت کنید؟ آیا صورت از این لطیف تر می شود؟
دامن از این تمیزتره؟ چگونه کسی را کند توصیف می کنید؟

خدمتکار را در سلول قفل کن
تا اینکه جنگ موسوی به حضور ما رسید

در روز دوستان به پارک نروید
یا آن را به گل یا به زیبایی یک نرگس نگه دارید

از من بپرس کجا برو
سنگ تعقیب دوستان به اندازه کافی درد ندارد

تاریخ برای هیچ کس مفید نیست
مهندسی مشکل درد عشق را حل نمی کند

همه اینها سعدی را نیش می زند و سنگین می کند
مونسی جای دیگری نخواهد رفت