تحلیل کار کردن وزارت انرژی در بخش انرژی الکتریکی. اجتناب کرده اند جبران عدم تعادل به همان اندازه احیای دیپلماسی قدرت


به گزارش خبرنگار مالی خبرگزاری فارس، ۶ ماه اجتناب کرده اند ورزش مقامات از ما می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مدت اصلاح مسیر پوشش گذاری در اکثر وزارتخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان کار کردن مسئولان به خوبی دیده تبدیل می شود. . این در حالی است کدام ممکن است وزارت انرژی شناخته شده به عنوان خوب تجهیزات شرکت ها رسان در شرایطی همراه خود اصلاحات شدید اجرایی مواجه شد کدام ممکن است باعث خاموشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم آبی {در تابستان} ۱۴۰۰ شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری ۲ سال متوالی خاموشی های مکرر را در زمستان تخصص کردیم.

{در این} صورت امتحان کنید ورزش های مهم {انجام شده} در شش ماه قبلی ممکن است مسیرهای وزارت انرژی در جهت تحمیل بهتر از شرایط برای تامین الفبای رشد در ملت یعنی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را بدیهی سازد.

بر این ایده، در راستای تجزیه و تحلیل ورزش های ۶ ماهه این وزارتخانه، موضوعات راهبردی اجتناب کرده اند جمله «ملاحظه به دیپلماسی قدرت»، «این سیستم پیک بار ۱۴۰۱»، «گذر سودآور ۱۴۰۰ بار کمتر از زمستانی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «مدیریت تقاضا» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ما می دهیم.

* احیای دیپلماسی قدرت در ۶ ماه ورزش مقامات از ما

موضوع جامعه سازی برای افزایش قابلیت ضمانت تأمین خورده شدن موضوعی است کدام ممکن است در کشورهای رشد یافته دنبال تبدیل می شود. بر این ایده، اکثر جامعه های انرژی الکتریکی کشورهای اتحادیه اروپا به هم متصل هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت بروز اشکال در تامین انرژی الکتریکی در یک واحد ملت، اشکال همراه خود واردات اجتناب کرده اند ملت تولید دیگری مدیریت تبدیل می شود.

تغییر ایران به قطب ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید dishing out انرژی الکتریکی در غرب آسیا، همراه با اهمیت عمیق پوشش خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی قدرت، عملکرد مهمی در تامین ایمن انرژی الکتریکی ملت ایفا می تدریجی. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است پیک خوردن در ایران درمورد به بازه روزی مشخصی {در تابستان} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است جامعه انرژی الکتریکی ایران همراه خود جامعه کشورهای همسایه ارتباط برقرار می تدریجی، این میزان پیک خوردن توسط سایر کشورهایی کدام ممکن است پیک قدرت متفاوتی همراه خود ایران دارند استفاده تبدیل می شود. .

در چنین شرایطی، دوره ها بسیاری وزیر انرژی همراه خود افسران قدرت کشورهای همسایه خبر اجتناب کرده اند تغییر شدن ایران به موضوع می داد. {در این} راستا رایزنی های زیادی همراه خود همسایگان شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای زیادی در بخش دیپلماسی قدرت حاصل شد.

بر این ایده، در محیط حضور هیات ایرانی در قطر، سند همکاری بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسایه جنوبی برای پیوند ۲ جامعه انرژی الکتریکی بین ۲ ملت امضا شد به همان اندازه مسیری برای تغییر ایران به وسط قدرت در قلمرو باشد. .

موضوعی کدام ممکن است در سال های فعلی {به دلیل} مراقبت نشده مسئولان امر اجتناب کرده اند اصل کار مقامات خارج شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه ساز تحمیل جایگاه زیرین تری برای دیپلماسی قدرت شد.

جدا از خبر امضای سند همکاری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر در وب دریایی، خبر خوش عکس اجتناب کرده اند فینال ساعات حضور هیات ایرانی در همسایه جنوبی آشکار شد. این خبر سازنده در محیط اجلاس سران کشورهای صادرکننده بنزین آشکار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزرای قدرت روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان همراه خود وزیر قدرت ایران در دوحه دیدار کردند. اجتناب کرده اند جمله محورهای این نشست، بحث تعهد همگام سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوستن به جامعه انرژی الکتریکی سه ملت ایران، آذربایجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه بود کدام ممکن است استفاده از اجتناب کرده اند این تعهد تایید شد.

بر ایده اسناد حال، پیوستن جامعه انرژی الکتریکی ایران، روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان تحمل عنوان تعهد کریدور قدرت شمال ایران اجتناب کرده اند طریق بزرگراه ای به تماس گرفتن جاده انرژی الکتریکی «AIR» در اصل کار سه ملت قرار دارد. اجرای فنی این کریدور برقی توسط خوب نمایندگی مشاور ایرانی {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت های این تعهد باید به طور مساوی بر عهده سه ملت باشد. بر این ایده، نمایندگی مهندسی مهندسین مشاور بین‌المللی، برای تدوین ساختار توجیه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی برای پیوستن جامعه‌های انرژی الکتریکی ایران، روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان. به من می خواهم ایران اختصاص داده شده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر کار برای پیش نویس این سند در جاری انجام است.

بر ایده فینال عمیق تعهد پیوستن جامعه انرژی الکتریکی ایران، روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان، قراردادهای درمورد به این تعهد قبلاً منعقد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمی اجتناب کرده اند تحقیق مربوطه به در کنار گزارش های تخصصی به تجهیزات های ذیربط سه ملت کشتی شده است. . {در این} راستا اگر طبق قرارداد این مفهوم ها به نمایندگی مشاور ایرانی بازگردانده شود، باید به همان اندازه اردیبهشت ۱۴۰۱ این کار انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات اجرایی تحریک کردن شود.

احیای عدالت در صنوبر یارانه قدرت به دلیل بازنگری در نظام تعرفه انرژی الکتریکی

محور دوم کار کردن شش ماهه مقامات مدیریت تقاضا است. این اشکال همراه خود هدف محافظت پیک انبساط سالانه خوب درصدی مقامات در گذشته این سیستم ریزی شده بود کدام ممکن است در پایان همراه خود شکست مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال پایانی مقامات شاهد انبساط ۷ درصدی در پیک تابستانی بودیم.

در همین راستا وزارت انرژی مقامات از ما همراه خود ملاحظه به تخصص ناموفق مقامات در گذشته، موضوع مدیریت تقاضا را همراه خود رویکرد دغدغه اقتصاد انرژی الکتریکی مطرح کرد.

برخلاف متنوع اجتناب کرده اند عوامل جهان، تنها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از ملت اجتناب کرده اند سیستم یارانه برای تامین انرژی الکتریکی استفاده می کنند کدام ممکن است امکان کاهش قابل ملاحظه قیمت کالا انرژی الکتریکی را نسبت به هزینه تمام شده آن لوازم. این اقدام جدا از وارد کردن خسارات هنگفت به بخش‌های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی پرانرژی در صنعت انرژی الکتریکی، زمینه کاهش قطعا ارزش آن را دارد قدرت را برای مشترکان فراهم می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر موجب بی‌توجهی به اصلاح الگوی خوردن می‌شود.

{در این} صورت مشترک تجاری انگیزه ای برای افزایش فناوری ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش خوردن انرژی الکتریکی {به دلیل} بودجه بودن قدرت ندارد، مشترکان {در خانه} قطعا ارزش آن را دارد این کالای اساسی را بافت نمی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند مشترکان با بیرون ملاحظه به صرفه جویی به خوردن انرژی الکتریکی یکپارچه می دهند. .

وقتی صحبت اجتناب کرده اند تعرفه های انرژی الکتریکی تبدیل می شود، ضروری است کدام ممکن است دقیقاً بدانید اشکال چیست. براساس فینال ممیزی صنعت انرژی الکتریکی، بهای تمام شده انرژی الکتریکی تنها همراه خود محاسبه قیمت تغییر قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون برای درمان قیمت گاز کدام ممکن است برابر ۱۹۲ تومان به ازای هر کیلووات ساعت قدرت است محاسبه شده است. این در حالی است کدام ممکن است معمول تعرفه کالا انرژی الکتریکی برای مشترکان انرژی الکتریکی تنها ۸۲ تومان در هر کیلووات ساعت است.

به عبارت تولید دیگری، بر ایده داده های حسابرسی {انجام شده} در سال ۱۳۹۸، تنها ۴۳ نسبت اجتناب کرده اند قیمت تغییر قدرت، با بیرون ملاحظه به قیمت سرسام آور گاز، توسط مشترکان انرژی الکتریکی {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۷ نسبت مابقی این قیمت به صورت یارانه قدرت اجتناب کرده اند جیب طلای عام المنفعه به جیب اکثر مشترکین پرمصرف می رسد.

این نظام تعرفه ای ضربه ای به بدنه نظام تعرفه ای ملت وارد کرده است. همراه خود ملاحظه به ارزیابی ورود به پولی نیروگاه در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر عوامل جهان، ورود به پولی نیروگاه در ایران ناشی اجتناب کرده اند معیوب بودن سیستم تعرفه ای بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب نیروگاه در سایر عوامل ملت است. جهانی گرایی.

در چنین شرایطی اصلاح نظام تعرفه شرط مورد نیاز احیا کردن صنعت انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند ضرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان در صنعت انرژی الکتریکی است. در همین راستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مونتاژ هیئت مقامات به ریاست آیت الله رئیسی بر ایده مأموریت مجلس شورای اسلامی، اصلاح نظام تعرفه انرژی الکتریکی در اصل کار مقامات قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع اجتناب کرده اند ابتدای بهمن ماه قبلی اجرایی شد. هدف آن بازگرداندن برابری در یارانه های قدرت است.

* رفتن اجتناب کرده اند سر بار زمستانی ۱۴۰۰ همراه خود پیوند محکم وزارتخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکارات صنعت انرژی الکتریکی

در یکی ۲ سال فعلی {به دلیل} عدم مقامات در تامین انرژی الکتریکی نیروگاه، شاهد خاموشی های در عمق در زمستان بوده ایم. این اشکال همراه خود افزایش خوردن بنزین خانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تقویم کاهش قابل ملاحظه خوردن بنزین برای واحدهای ساخت انرژی الکتریکی امسال همراه خود نارضایتی در عمق ای در کنار {بوده است}.

بر این ایده در مقامات از ما {به دلیل} پیوند محکم بین وزارتی در بخش قدرت اعم اجتناب کرده اند وزارت انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این حمایت صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد شاهد سر تکل زمستان بودیم. ۱۴۰۰ با بیرون برداشتن انرژی الکتریکی.

در حالی کدام ممکن است استفاده اجتناب کرده اند سدهای دولتی در سر بار در دهه ۱۴۰۰ برای ساخت نیروی انرژی الکتریکی آبی {به دلیل} بارندگی ضعیف به جاده صورتی مقامات تغییر شد، زمستان های سر با بیرون برداشتن انرژی الکتریکی در کنار همراه خود دارایی ها گاز مایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت انرژی الکتریکی سپری شد. ابتکارات

بر این ایده، امکان تبادل جنوب به شمال در زنجیره امتحان شده صنعت انرژی الکتریکی قرار گرفت کدام ممکن است کمک کرد به همان اندازه زمستان ۱۴۰۰ برخلاف سال های قبلی با بیرون وقفه سپری شود.

* ۱۰۰ رویه برای جبران عدم تعادل در ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن تابستان بلند مدت

تابستان یکی اجتناب کرده اند پرچالش‌ترین فصل‌های پیش روی صنعت انرژی الکتریکی است، به گونه‌ای کدام ممکن است {به دلیل} بی‌توجهی به بحث مدیریت تقاضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید احداث نیروگاه‌های می خواست، میراثی به تماس گرفتن نابرابری در ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن ۱۵۰۰۰ مگاوات انرژی الکتریکی را شاهد هستیم.

در همین راستا این سیستم های در اصل کار برای رفتن موفقیت آمیز پیک تابستانی ۱۴۰۱ در شش ماه قبلی همراه خود قوت پیگیری شده است. بر این ایده، نصب ۶۰۰۰ مگاوات نیروگاه، ملاحظه ویژه به بازیابی نیروگاه ها، افزایش {بهره وری} واحدهای ساخت انرژی الکتریکی حال همراه خود رویکرد بهسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع مدیریت خوردن اجتناب کرده اند جمله محورهای مورد ملاحظه است. حساب وزارت انرژی

وزارت انرژی ۱۰۰ معیار مختلف را در محورهای اشاره کردن شده اجتناب کرده اند جمله مونتاژ فوری واحدهای نیروگاهی برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی دارد همراه خود اجرای این ۱۰۰ اقدام، زمینه انرژی الکتریکی رسانی {در تابستان} ۱۴۰۱ را فراهم تدریجی. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری افزایش ۵۰ درصدی واحدهای ساخت انرژی الکتریکی تجدیدپذیر اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات وزارت انرژی به همان اندازه ابتدای تابستان ۱۴۰۱ است.

نکته مهم {در میان} این اقدامات اینجا است کدام ممکن است افزایش ۶۰۰۰ مگاواتی ساخت انرژی الکتریکی در مدت بقیه به همان اندازه تحریک کردن فصل پیک زمستانی اقدامی بی سابقه در صنعت انرژی الکتریکی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رکوردی جهانی {در این} زمینه محسوب تبدیل می شود.

علاوه بر این به آگاه وزیر انرژی در سال ۱۴۰۱ تمامی تعمیرات نیروگاه های ملت برای اولین بار در گذشته اجتناب کرده اند پیک خوردن انرژی الکتریکی به نوک می رسد.

این ادعا بدین معناست کدام ممکن است صنعت انرژی الکتریکی برای اولین بار در سال های فعلی همراه خود تمام قوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون واحدهای مدار بسته پاسخگوی از ملزومات در سر تابستان ۱۴۰۱ {بوده است}.

بر ایده داده ها اسنادی به کف دست آمده اجتناب کرده اند صنعت انرژی الکتریکی، قیمت بازیابی نیروگاه های {انجام شده} سالانه به حدی است کدام ممکن است در سال ۱۴۰۱ تعمیرات واحدهای انرژی الکتریکی نیازمند ۴.۲ میلیارد تومان شهرت است کدام ممکن است ۶۱ نسبت آن درمورد به بازیابی نیروگاه ها است. مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹ نسبت تولید دیگری در بازیابی نیروگاه های شخصی هستند.

نوک پیام/