تخصیص ۱۰۹ میلیون لیتر بنزین در نوروز چهارم
مدیرعامل نمایندگی سراسری چاپ شده فرآورده های نفتی: در مدت درست مثل سال قبلی (۲۵ اسفند ۹۹ به همان اندازه ۴ فروردین ۱۴۰۰) ۹۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار لیتر بنزین در ملت تخصیص شد.