تصویب آیین نامه اجرایی تقسیم زمین و مسکن پس از تولد فرزند سوم
برای ساکنین شهرهای بالای ۵۰۰۰۰۰ نفر زمین یا واحد مسکونی با شرایط مقرر در آیین نامه مشروط به اعلام ظرفیت دولت مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در شهرهای مجاور یا شهرهای جدید یا شهرهای همجوار یا زادگاه به پدر و مادر، به شرط بالاتر اگر بین ۵۰۰۰۰۰ نفر نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر به انتخاب مادر توزیع خواهد شد.