تعدیل تعرفه معامله با تشخیصی بر مقدمه حقوق ۱۴۰۱ – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا زاده در نامه ای به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور نوشت: افزایش حقوق ۵۷ درصدی در سال ۱۴۰۱ قیمت ارائه دهندگان تشخیصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی را ۱۸ سهم اصولاً اجتناب کرده اند تعرفه پیشنهادی مقامات افزایش داد. شورای برتر بیمه سلامت: اضافه شدن این افزایش به تعرفه حیاتی است.

در نامه رئیس کل گروه نظام پزشکی ایران آمده است: خواهشمند است اصل فرمایید ضمن برای درمان این میزان افزایش تعرفه نسبت به تسریع در ابلاغ تعرفه های معامله با تشخیصی در سال ۱۴۰۱ اقدام شود.