تماس تلفنی رئیسی با سلطان عمان/ اشتباه محاسباتی آمریکا در حمایت و دامن زدن به فتنه


رئیسی گفت: آمریکا وقتی دید که ملت ایران در مقابل تحریم ها نه تنها کوتاه نیامد، بلکه به رشد و پیشرفت خود ادامه داد، به قیام علیه جمهوری اسلامی ایران روی آورد.

متن تماس تلفنی رئیسی با سلطان عمان/ اشتباه محاسباتی آمریکا در حمایت و دامن زدن به فتنه اول در تجارت نیوز پدیدار شد.