تهاجم آمیکرون به کودکان


دکتر رضا شیروین بدوی همراه خود ردیابی به اینکه باقی مانده است در بالا شیوع کووید-۱۹ در کودکان هستیم، اظهار داشت: انواع مراجعان بیش از حد است. در همین جاری، اگرچه اکثر مردمان به صورت سرپایی معامله با می شوند، با این حال انواع اسبابک ها بستری در بیمارستان بیش از حد است. به منظور که ما ۲ بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ بخش مراقبت های ویژه را به کووید ۱۹ اختصاص داده ایم. به طور معمول روزانه حدود ۱۵۰ به همان اندازه ۲۰۰ فرد مبتلا سرپایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۱۰ به همان اندازه ۱۵ فرد مبتلا جدید داریم. انواع اسبابک ها بستری در بیمارستان نسبت به بالا زودتر ۲ برابر شده است.

وی افزود: اکنون حدود ۷۰ کودک فرد مبتلا داریم کدام ممکن است ۲۰ نفر اجتناب کرده اند آنها در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند. علائم غالب در کودکان تب، سرفه، آبله مرغان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی علائم گوارشی است. بیماری عروق کرونر در کودکان تحت تأثیر بیماری زمینه ای شدیدتر است، با این حال اکثر کودکان برای معامله با سرپایی مرخص می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به سختی در بیمارستان بستری می شوند.

عالی متخصص ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعصاب اطفال همراه خود تایید این مطلب اظهار داشت: در وسط ما اجتناب کرده اند کودک نوپا به همان اندازه نوجوان به بیمارستان مراجعه می کنیم با این حال کمتر از مراجعه ۲ به همان اندازه ۴ سال است.

وی کسب اطلاعات در مورد پروتکل های درمانی عروق کرونر در کودکان نیز اظهار داشت: در اکثر اسبابک ها معامله با حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اسبابک ها غیر معمول تزریق رامد سیور انجام تبدیل می شود. فاصله نقاهت کودک به شرایط مختلفی اجتناب کرده اند جمله وجود بیماری زمینه ای در گذشته اجتناب کرده اند بیماری عروق کرونر مرکز نیز متکی است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه وسط طبی کودکان عالی بیمارستان مرجع است، اظهار داشت: این دلیل است هم به کودکان تحت تأثیر بیماری عروق کرونر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم به کودکان تحت تأثیر سایر {بیماری ها} شرکت ها رسانی می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید ۲ موضوع را همزمان مدیریت کنیم. ما در جاری حاضر ضعیف تشک نداریم، با این حال این واقعیت کدام ممکن است ما ۲ بخش مراقبت های ویژه شخصی را به کووید ۱۹ اختصاص داده ایم نماد می دهد کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند کارهایی کدام ممکن است به صورت انتخابی در وسط انجام دادیم، حتی در گذشته اجتناب کرده اند اینکه ویروس اشغال تشک شود، منع شده است. نرخ. بستری شدن در بیمارستان بیش اجتناب کرده اند ۹۰ نسبت بود. امیدوارم برای اداره کردن شرایط مشکلی نداشته باشیم.

شروین بدو تایید کرد: حضور مشاور بیمارستان کودکان در کلاس ها کمیته های انتخاب گیری سلامت کودک همراه خود حضور مشاوران بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس را پیشنهاد می کنم به همان اندازه تصمیمی متعهد شدن شود کدام ممکن است محدودیتی برای آموزش نداشته باشد. ورزش های دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث اعمال ناگهانی تبدیل می شود. پیک را یکپارچه ندهید. بهتر از اقدام، برگزاری کلاس ها کارشناسی است.

وی در نهایت اظهار داشت: پیش سوراخ بینی وضعیت در روزهای بلند مدت روی حیله و تزویر است با این حال همراه خود پایان دادن واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت دستورالعمل های بهداشتی امیدوارم مشکلات انتقادی تری نداشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی ۲ هفته بلند مدت دچار ضرر شویم. کاهش انواع بستری شدن کودکان در بیمارستان.” در واقع اگر مجبور به استفاده اجتناب کرده اند این قابلیت باشیم، اکنون در مرحله تجهیز سومین ICU هستیم، با این حال این به هزینه تجویز سایر شرکت ها وسط پزشکی کودکان است.

ت //