توسعه صنوبر برای قطعه سازان سایپا همراه خود رویکرد عدالت گرا افزایش یافته است


به گزارش تلنگر، مهرداد معلم همراه خود تایید اینکه صنوبر مطالبات قطعه سازان اجتناب کرده اند طریق سه جامعه بانکی حاضر دهنده اوراق مولد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهادت دادن شهرت پیگیری تبدیل می شود، تصریح کرد: راهکارهای عکس برای تامین دارایی ها پولی برای صنوبر بیشتر اجزا دنبال تبدیل می شود. ساخت کنندگان

وی همراه خود ادعا اینکه تاکنون ۴۰ به همان اندازه ۵۰ سهم اجتناب کرده اند مطالبات قطعه سازان سایپا صنوبر شده است، اظهار داشت: به همان اندازه بالا سال ۱۰۰ سهم اجتناب کرده اند صنوبر ۱۲۰ روزه قطعه سازان دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۹۰ سهم اجتناب کرده اند ۱۲۰ سهم صنوبر شده است. صنوبر روزانه سازندگان غول پیکر محقق می تواند.»

رئیس سازه گستر سایپا افزود: اجتناب کرده اند منظر عدالت هدفمند تعیین کنید گرفته در نظام صنوبر، این قول را می دهیم کدام ممکن است ضمن محافظت جریان مستمر ساخت، رویکرد حمایتی در بنگاه های قطعه سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیره تامین، تجمیع در جهت محافظت {بهره وری} باشد. استفاده.”

وی همراه خود ردیابی به اینکه تیمی اجتناب کرده اند بخش های تامین پولی، این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین برای پاسخگویی به مطالبات قطعه سازان همراه خود محوریت عدالت {تشکیل شده است}، افزود: امیدواریم به همان اندازه بالا سال مطالبات قطعه سازان افزایش یابد. به طور قابل توجهی نمایندگی های کودک موقعیت مهمی ایفا خواهند کرد.» ما باید قیمت های ساخت را بپردازیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم داشته باشیم همکاری خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤثر همراه خود موسسه مالی ها، مبلغ به بهترین قطعه سازان صنوبر تبدیل می شود.