تو ماهی و من ماهی این حوض کاشی کاری شده


تو ماهی و من ماهی این حوض کاشی کاری شده
وقتی رفتی غم بزرگی است

آه از نفس پاکت و صبح بخیر
از چشمانت و قفس فیروزه ای

هر بار چشمانت را ببند ای مخزن اسرار
فیروزه و الماس را به افق بپاشید

ای باد سبک! بذار برم
توجه! آرامش ما را به هم نزن

ای ماه بلند من هرگز به تو نرسم!
چه باشی چه نباشی غم بزرگی است