"جهل مقدس" با نوشابه بهشتی
جاهلیت مقدس از خدا صحبت می کند و می گوید که موسی جرأت گفتن گفتگوهای خود را در کوه ثور نداشت و حاملان جهل مقدس روشن نمی کنند که کی و کجا چنین مأموریتی به آنها داده شده است؟ / جاهلیت مقدس به جای اینکه بگوید این نظر من است، نظر خود را به صورت متن مطرح می کند و فکر می کند در دنیایی که تاکنون ۲۰۰ میلیارد نفر وارد آن شده اند و ۸ میلیارد نفر از جمعیت آن در حال حاضر زنده هستند (هر چند در فاصله بین نوشتن و انتشار گذشت و برخی از نوزادان آمدند) به جز گروه کوچکی از دیگران، همه عصبانی و طرد شده بودند.