حضور شهردار تهران در مناطق جنگی


علیرضا زاکانی شهردار تهران به خوزستان بازدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تجمع درگاه النور حضور کشف شد. شهردار تهران {در این} بازدید همراه خود آیت الله حیدری مشاور مردمان خوزستان در مجلس خبرگان مدیریت دیدار کرد.

فرهان برکتی

۲۲:۴۱۴

۱۴۰۱-۱-۵۴


http://fna.ir/1o5v4g