حضور ۶۵ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۳ – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، رتبه بندی جهانی تایمز هر ساله دانشگاه ها را در حوزه های موضوعی مختلف ارزیابی و رتبه بندی می کند و بهترین دانشگاه های جهان را در ۱۱ حوزه موضوعی کلی که برخی از آن ها دارای چندین موضوع فرعی هستند، معرفی می کند.

رتبه بندی موضوعی تایمز نیز بر اساس همان ۱۳ شاخص عملکردی رتبه بندی جهانی تایمز است، اما هر یک از این شاخص ها بر اساس هر حوزه موضوعی مجدداً محاسبه می شوند. رتبه های اعلام شده توسط این رتبه بندی تحت تاثیر وزنی است که به استنادها می دهد.

کیفیت شاخص
تحصیلات بررسی شهرت: آموزش و پرورش
نسبت مدرک دکتری به تعداد اعضای هیئت علمی
نسبت کل دانشجویان به اعضای هیئت علمی
نسبت مدرک دکتری به کارشناسی ارائه شده توسط موسسه
درآمد موسسه نسبت به تعداد معلمان
پژوهش بررسی شهرت: یک نظرسنجی
درآمد تحقیق
تعداد مقالات منتشر شده به ازای هر مدرس
نقل قول ها تأثیر – میانگین تعداد استنادها در هر مقاله منتشر شده
درآمد صنعتی درآمد تحقیق از صنعت (به ازای هر عضو هیئت علمی)
تصویر بین المللی نسبت هیئت علمی بین المللی به محلی
نسبت بین دانشجویان بین المللی و داخلی
مشارکت مقالات منتشر شده مشترک با نویسندگان مشترک بین المللی

حوزه های موضوعی عبارتند از:

مهندسی و فناوری (شامل مهندسی عمومی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی)

علوم زیستی (از جمله علوم زیستی، علوم ورزشی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگلداری)

علوم فیزیکی (شامل فیزیک و نجوم، شیمی، زمین شناسی، محیط زیست و علوم دریایی، آمار و ریاضیات)

هنر و علوم انسانی (شامل زبان، ادبیات و زبان‌شناسی، تاریخ، فلسفه و الهیات، هنر، هنرهای نمایشی و طراحی، باستان‌شناسی، معماری)

سلامت و بالینی (شامل پزشکی و دندانپزشکی و غیره)، اقتصاد و بازرگانی (شامل اقتصاد و اقتصاد سنجی، تجارت و مدیریت، حسابداری و مالی)

علوم اجتماعی (شامل جغرافیا، جامعه شناسی، سیاست و مطالعات بین المللی، ارتباطات و رسانه)

انفورماتیک، روانشناسی، آموزش و حقوق

دانشگاه‌های ایران در ۱۰ رشته علوم فیزیکی، هنر و علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد و بازرگانی، علوم زیستی، آموزش، علوم کامپیوتر، مهندسی و فناوری، بهداشت و بالینی و روان‌شناسی در زمره بهترین دانشگاه‌های جهان قرار گرفتند.

در مجموع ۶۵ دانشگاه ایران شامل اراک، ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، اصفهان، الزهرا، بوعلی سینا همدان، پیام نور، تبریز، تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، حکیم سبزواری، خلیج فارس، خوارزمی، دامغان، زنجان ، سمنان، سیستان و بلوچستان، شهید، شهرکورد، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شهید چمران اهواز، شهید مدنی آذربایجان، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیر، صنعتی سهند، صنعتی شاهرود، صنعتی جوازه پور، صنعتی شاهرود علوم پزشکی، صنعتی شیراز، صنعتی بابل نوشیروانی، علم و صنعت ایران، علوم پزشکی اراک، علوم پزشکی ارومیه، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی ایلام، علوم پزشکی بابل، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی زنجان، علوم پزشکی سمنان، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی قزوین، علوم پزشکی قم، علوم پزشکی کاشان، علوم پزشکی کردستان، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی گلستان، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی مشهد، علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، فردوسی، مشهد، کاشان، کردستان، لرستان، مازندران، محقق اردبیلی، مراغه، یاسوج و یزد در این امتیازات موجود است.

نتایج حضور دانشگاه های ایران در رتبه بندی تایمز ۲۰۲۳

موضوع رتبه
رشته تحصیلی (۳ دانشگاه)
دانشگاه فردوسی مشهد. دانشگاه اصفهان ۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه تهران ۵۰۰-۴۰۱
هنر و علوم انسانی (۳ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه فردوسی مشهد ۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه اصفهان ۶۰۰-۵۰۱
علوم اجتماعی (۷ دانشگاه)
دانشگاه تبریز ۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه شهید بهشتی. دانشگاه شیراز ۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه فردوسی مشهد. دانشگاه چارسمی دانشگاه تهران ۸۰۰-۶۰۱
دانشگاه اصفهان +۸۰۱
روانشناسی (۴ دانشگاه)
دانشگاه فردوسی مشهد ۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه علوم پزشکی ایران. دانشگاه شهید بهشتی. دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی +۵۰۱
اقتصاد و بازرگانی (۸ دانشگاه)
دانشگاه صنعتی امیرکبیر. دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشگاه صنعتی شریف. دانشگاه تهران ۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه فردوسی مشهد ۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه اصفهان. دانشگاه چارسمی دانشگاه شهید بهشتی ۸۰۰-۶۰۱
علوم زیستی (علوم زیستی، علوم ورزشی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگلداری) (۲۲ دانشگاه)
دانشگاه کردستان ۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. دانشگاه تبریز ۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه علوم پزشکی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان. دانشگاه علوم پزشکی کاشان. دانشگاه علوم پزشکی مازندران. دانشگاه محقق اردبیلی. دانشگاه شهید بهشتی. دانشگاه شیراز. دانشگاه تهران. دانشگاه ارومیه. دانشگاه زنجان ۸۰۰-۶۰۱
دانشگاه بوعلی سینا، همدان. دانشگاه فردوسی مشهد. دانشگاه اصفهان. دانشگاه چارسمی دانشگاه لرستان. دانشگاه پیام نور. دانشگاه شهید باهنر کرمان. شهید چمران دانشگاه اهواز. دانشگاه رکورد شطرنج ۱۰۰۰-۸۰۱
علوم کامپیوتر (۱۴ دانشگاه)
دانشگاه صنعتی شریف. دانشگاه تهران ۳۰۰-۲۰۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشگاه تبریز ۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه اصفهان. دانشگاه صنعتی اصفهان. دانشگاه صنعتی شاهرود. دانشگاه شیراز ۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه فردوسی مشهد. دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی. دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه شهید بهشتی. دانشگاه یزد ۸۰۰-۶۰۱
مهندسی و فناوری (مهندسی عمومی، عمران، مهندسی مکانیک و هوافضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی) (۴۲ دانشگاه)
دانشگاه صنعتی شریف ۱۷۵-۱۵۱
دانشگاه تبریز ۳۰۰-۲۵۱
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشگاه کاشان. دانشگاه محقق اردبیلی. دانشگاه صنعتی شیراز. دانشگاه تهران. ۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر. دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد. ۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه لرستان. دانشگاه مراغه شهید چمران دانشگاه اهواز. دانشگاه رکورد شطرنج. دانشگاه ارومیه. دانشگاه یاسوج ۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه فردوسی مشهد. دانشگاه حکیم سبزواری. دانشگاه صنعتی اصفهان. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. دانشگاه کردستان. دانشگاه مازندران. دانشگاه پیام نور. دانشگاه صنعتی سهند. دانشگاه شهید بهشتی. دانشگاه صنعتی شاهرود. دانشگاه شیراز ۸۰۰-۶۰۱
دانشگاه الزهرا. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. دانشگاه بوعلی سینا، همدان. دانشگاه دامگان. دانشگاه اصفهان. دانشگاه چارسمی دانشگاه خلیج فارس. دانشگاه سمنان. دانشگاه شهید باهنر کرمان. دانشگاه یزد دانشگاه زنجان ۱۰۰۰-۸۰۱
دانشگاه اراک. دانشگاه شاهد. دانشگاه سیستان و بلوچستان +۱۰۰۱
بهداشت و درمان (۲۵ دانشگاه)
دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۲۰۰-۱۷۶
دانشگاه های علوم پزشکی اراک و قم ۲۵۰-۲۰۱
دانشگاه های علوم پزشکی کردستان و قزوین ۳۰۰-۲۵۱
دانشگاه های علوم پزشکی بابل، کرمانشاه، مازندران و تهران ۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه های علوم پزشکی ایران، کاشان و ارومیه ۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه های علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایلام و شیراز. دانشگاه تبریز. دانشگاه علوم پزشکی تبریز. ۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، کرمان، مشهد، سمنان، شهید بهشتی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ۸۰۰-۶۰۱
دانشگاه شاهد. دانشگاه علوم پزشکی زنجان +۸۰۰
علوم فیزیک (فیزیک و نجوم، شیمی، زمین شناسی، محیط زیست و علوم دریایی، آمار و ریاضیات) (۳۹ دانشگاه)
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۳۰۰-۲۵۱
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشگاه کردستان ۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه کاشان. دانشگاه صنعتی شیراز. دانشگاه تبریز ۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر. دانشگاه حکیم سبزواری. دانشگاه صنعتی اصفهان. دانشگاه لرستان. دانشگاه محقق اردبیلی. دانشگاه رکورد شطرنج. دانشگاه صنعتی شاهرود. دانشگاه صنعتی شریف. دانشگاه شیراز. دانشگاه تهران. دانشگاه یاسوج ۸۰۰-۶۰۱
دانشگاه بوعلی سینا همدان. فردوسی مشهد. صنعت خواجه نصیرالدین طوسی. ماراژ مازندران سمنان شهید باهنر کرمان شهید بهشتی شهید چمران اهواز ارومیه ۱۰۰۰-۸۰۱
دانشگاه های الزهرا، اراک، دامغان، اصفهان، خوارزمی، پیام نور، خلیج فارس، شهید رجایی، سیستان و بلوچستان، یزد، زنجان +۱۰۰۱

هیچ یک از دانشگاه های ایران در رشته حقوق حضور ندارند.

دانشگاه استنفورد آمریکا در حوزه‌های موضوعی «هنر و علوم انسانی، آموزش، حقوق، روان‌شناسی»، MIT آمریکا در حوزه‌های موضوعی «اقتصاد و تجارت، علوم اجتماعی»، دانشگاه هاروارد آمریکا در حوزه‌های موضوعی «علوم» زیست شناسی، مهندسی و فناوری، دانشگاه آکسفورد از انگلستان در حوزه های موضوعی «علوم رایانه، سلامت و بالینی» و دانشگاه پرینستون آمریکا در حوزه موضوعی «علوم فیزیک» رتبه اول را در حوزه های موضوعی دارند. .