خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، ساعت مناسب ملت خوب ساعت به ورودی کشیده شد.

بر مقدمه قوانین مصوب سال ۱۳۷۰ ساعت مناسب ملت اجتناب کرده اند روز اول فروردین ورودی آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نیمه دوم سال به حالت در گذشته باز می گردد.