خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاناصغر جعفری روحی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر همراه خود ردیابی به ماموریت های {انجام شده} توسط اورژانس استان زنجان تصدیق شد: اورژانس استان زنجان طی ۲ روز قبل ۷۰۰ ماموریت انجام داده است کدام ممکن است نسبت به ۲ روز قبل بیش اجتناب کرده اند ۴۵ نسبت افزایش داشته است. سال ها.

وی ذکر شد: بیشترین تصمیم هایی کدام ممکن است همراه خود اورژانس استانداری صورت گرفت در بخش حوادث {بوده است}.

سرپرست اورژانس استانداری زنجان همراه خود خاص اینکه قالب نوروزی اورژانس زنجان اجتناب کرده اند ۲۵ اسفندماه تحریک کردن شده است، ذکر شد: ۶۰ پایگاه {در این} ایام سرزنده هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۲۲ پایگاه شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸ پایگاه خیابان ای کنار هم قرار دادن حاضر شرکت ها هستند.

جعفری روحی تاکید کرد: ۴۰۰ سرباز همراه خود ۱۰۰ تجهیزات آمبولانس در نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاه پایگاه اثیری همراه خود بالگرد به صورت ۲۴ ساعته در سفر نوروزی سرزنده خواهند بود.

وی همراه خود خاص اینکه درمانگاه های شخصی نیز به صورت شیفتی ورزش می کنند، تصریح کرد: اورژانس استانداری همراه خود تمام توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها در سفر نوروزی مشغول به شکل است.