خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، علی الصلاح در محیط اولین مونتاژ هیات مدیره مقامات در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: امسال همراه خود ملاحظه به اینکه رئیس معظم انقلاب مانترا سال پرچم را ساخت کردند. نمایندگی، چالش ما حرفه تحمیل کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم تخریب اطراف زیست نیز کاهش یابد.

سیلاجه شکسته نشده می دهد: اسفند ۱۴۰۰۰ رئیس معظم انقلاب فرمودند کدام ممکن است موضوع اطراف زیست باید یکی اجتناب کرده اند اولین امتیازات ملت باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دیدار در این زمان آقای رئیسی رئیس جمهور به این موضوع پرداختند. تایید شده وی اجتناب کرده اند تمامی تجهیزات های اجرایی خواست به همان اندازه ملاحظه بیشتری به اطراف زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمتر اجتناب کرده اند همه به اطراف زیست داشته باشند منصفانه پرس و جو مونتاژ در این زمان هیأت مقامات هم همین بحث زیست محیطی بود.

رئیس گروه اطراف زیست افزود: در دنیای در این زمان می توان همراه خود استفاده اجتناب کرده اند فناوری های نوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدیع اجتناب کرده اند تخریب اطراف زیست ملت جلوگیری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر رخ دهد هر دو رخ دهد همراه خود حمایت افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه تجهیزات های اجرایی در حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون الهام بخش کردن امکان پذیر {خواهد بود}.

سلجوقی تایید شده: در سال جدید همراه خود این سیستم امتحان شده خواهیم کرد Rize از واقعی باش را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده بده طرف اطلاعات نمایندگی، چالش در زمینه اطراف زیست برای جلوگیری اجتناب کرده اند تخریب اطراف زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای متنوع اجتناب کرده اند عوامل اطراف زیست ملت.