درخواست تشکیل کمیسیون رسیدگی به حادثه مهسا امینی/ این اقدامات ضربه بزرگی به نظام و انقلاب و اعتماد مردم است و جای دفاعی ندارد.
هرکسی که بخواهد با طرح این موضوع را کوچک و بی اهمیت جلوه دهد یا بخواهد نمایندگان مجلس را که با این موضوع با برچسب هایی مانند رضایت به بی حجابی و آزادی حجاب برخورد می کنند مقصر بداند، آگاهانه راهی را می پیماید که به نفع مردم است. سیستم. وجود ندارد و آنها در پازل دشمن بازی می کنند.