در ۵ سال جهان وطنی انصافاً منحصر به فرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده بسازید! (گزارش تصویری)
پیتر چاکواری ۵ سال را صرف تحمیل چالش ای به تماس گرفتن Tiny Wasteland کرده است.