دولت من موفق شد از احیای توافق هسته ای جلوگیری کند


لاپید با اشاره به اقدامات ضدایرانی رژیم علیه ایران مدعی شد که اسرائیل توانسته است در خارج از کشور عملیاتی را علیه آنچه او «زیرساخت های تروریستی» ایران می خواند انجام دهد.

نخست وزیر اسرائیل امروز در جلسه هفتگی کابینه این رژیم گفت که دولتش در جلوگیری از از سرگیری توافق هسته ای موفق بوده است.

به گزارش ایسنا، یایر لاپید، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با اشاره به دستاوردهای خود در دوران نخست وزیری مدعی شد که دولت وی در «جلوگیری از احیای توافق هسته ای ایران» موفق بوده است.

لاپید با اشاره به اقدامات ضدایرانی رژیم علیه ایران مدعی شد که اسرائیل توانسته است در خارج از کشور عملیاتی را علیه آنچه او «زیرساخت های تروریستی» ایران می خواند انجام دهد.