رئیس جمهور: ما هیچ سودی برای ملت خود در مذاکره با آمریکا نمی بینیم
ما معتقدیم نگاه به جمهوری اسلامی برخاسته از خواسته های طبیعی مردم است. جمهوری اسلامی برای اجرای عدالت تلاش می کند و معتقد است که هم در کشور خودمان باید عدالت اجرا شود و هم روابط با کشورهای جهان باید عادلانه باشد. ما انصاف را برای همه دوست داریم و معتقدیم که روابط باید عادلانه باشد.