رجوع کنید به داوطلبان برتر کنکور علوم ریاضی و تجربی / The Field Gone Single-Sex
پور عباس رئیس سازمان سنجش کشور گفت: در گروه ریاضی و فنی ۱۴۵ هزار و ۶۱۵ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۱۰ نفر رتبه اول را کسب کردند. در گروه آزمایشی علوم تجربی ۵۷۴ هزار و ۷۵۱ داوطلب شرکت کردند که از این تعداد ۱۰ نفر موفق به کسب رتبه های برتر شدند.