روز هو; بزرگترین مشکل لجستیکی در تاریخ سوئد (عکس)


صبح اولین روزی که ترافیک در سوئد از رانندگی در سمت چپ جاده به سمت راست تغییر کرد. این روز برابر با ۳ سپتامبر ۱۹۶۷ به «داگن اچ» یا «هو روز» معروف است. این هرج و مرج در خیابان ها بزرگترین رویداد لجستیکی در تاریخ سوئد است.