سازمان هواشناسی را ببینید: آبراه امامزاده داوود دستکاری شد
تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی: سیلاب در منطقه امامزاده داود مشابه سیل سال ۱۳۹۶ شیراز بود، مسیر آب در سال های اخیر دستکاری شده است زیرا توپوگرافی این مسیر به گونه ای است که نباید چنین سیل وجود داشته باشد. یک حادثه در ۲۰-۳۰ میلی متر باران بنابراین مسیر آب در این بخش قطعا دستکاری می شود.