سرخابی ها تأمین درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآوری هستند


به گزارش تلنگر به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما، حسین قربان زاده در یکپارچه این سیستم گفتگوی ویژه خبری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما کسب اطلاعات در مورد قطعا ارزش آن را دارد گذاری ۲ تجهیزات گلف صربستان، افزود: این ۲ تجهیزات گلف ۳ بار مورد تعیین مقدار قرار گرفتند. اولین بار در سال ۹۴ کدام ممکن است ۲۹۰ میلیارد تومان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال بار در سال ۹۹، ۱۸۰۰ میلیارد تومان اجتناب کرده اند پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۰۰ میلیارد تومان اجتناب کرده اند استقلال تعیین مقدار شد.

وی اظهار داشت: برای تعیین مقدار این تجهیزات گلف ها کدام ممکن است شخصی بودند دوره ها متعددی برای مشابه سازی قوانین برگزار کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر تعیین مقدار باید منصفانه دستور باشد موضوع برند است چرا کدام ممکن است بخش زیادی اجتناب کرده اند قطعا ارزش آن را دارد را برای ادغام کردن تبدیل می شود. این ۲ تجهیزات گلف.”

قربان زاده افزود: تاکنون سابقه ای دسترس در بازار مالی {وجود ندارد} کدام ممکن است منصفانه برند را به این تعیین کنید تعیین مقدار کنند، منصفانه دنیا موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط ملت براساس مواردی است کدام ممکن است این ۲ تجهیزات گلف کشف نشده آن قرار گرفته اند.

وی اظهار داشت: تمایز تعیین مقدار این ۲ تجهیزات گلف در اینجا است کدام ممکن است قوانین متخصصان مناسب دادگستری مشابه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری تعیین مقدار منصفانه آرم هر دو برند باید براساس مدارک حاضر شده توسط تجهیزات گلف ها باشد. کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار میزان درآمدی است کدام ممکن است می توان اجتناب کرده اند این برند به انگشت آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان درآمدی است کدام ممکن است در سال های قبلی به انگشت آمده است؛ به همین دلیل اجتناب کرده اند تذکر درآمد به انگشت آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه پیش بینی {می رود} اجتناب کرده اند برند درآمد کسب تدریجی، موجود است. مبنای تعیین مقدار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شرایط بر ایده سودآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند‌های بازدهی به سال‌های بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام به ۱ رقم تعمیم می‌یابد. این رقم در فراگیر پرسپولیس حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای استقلال حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان است. اولین بار بود کدام ممکن است دوره ها متعددی برگزار شد.

رئیس گروه شخصی سازی افزود: تجهیزات گلف ها نیز همین مبنا را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار باید در نتیجه مالی شدن این برندها شود.

قربان زاده خاطرنشان کرد: نیاز پذیرش این ۲ تجهیزات گلف به {این دلیل است} کدام ممکن است اگر این اتفاق نمی افتاد، اکنون این تجهیزات گلف ها وارد بورس نمی شدند، به همین دلیل تمام آنچه این تجهیزات گلف ها اجتناب کرده اند شفافیت، آمادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انضباط پولی دارند، رسیده است. وارد بازار بی نظیر شد.

وی اظهار داشت: ایده شخصی سازی برای حضور در اثربخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهره وری} در آنجا است.

قربانزاده اظهار داشت: حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی هر تجهیزات گلف در راه بخشودگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع زیان جمع شده استقلال ۲۳۳ میلیارد تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس ۱۹۶ میلیارد تومان است.

وی افزود: پارسال پرسپولیس ۱۴ میلیارد تومان درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال حدود ۱۲ میلیارد تومان ضرر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۹۸ مجموع ضرر استقلال ۵۱ میلیارد تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس ۵۲ میلیارد تومان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۹۹ پرسپولیس ارزشمند است شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال اجتناب کرده اند ضررش کم کرد. “

رئیس گروه شخصی سازی اظهار داشت: شرایط آرم می دهد کدام ممکن است این ۲ تجهیزات گلف پتانسیل کسب سود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآوری دارند.

قربان زاده افزود: وقتی منصفانه فروشگاه دنیای آنلاین ما ماهانه هر دو سالیانه میلیاردها تومان اجتناب کرده اند طریق وبلاگ نویس کسب سود می تدریجی، چگونه باشگاهی همراه خود این همه طرفدار {نمی تواند} اجتناب کرده اند دنیای آنلاین ما شخصی چنین درآمدی کسب تدریجی؟ به همین دلیل منصفانه تغییر مدیریتی باید {اتفاق بیفتد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تغییر اجرایی تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مسیر بازگشت ناپذیری است کدام ممکن است اجتناب کرده اند در این زمان یکشنبه تحریک کردن تبدیل می شود.

قربان زاده همراه خود طرفدار به {افرادی که} در ۲ تجهیزات گلف سهام می خرند، افزود: شخص خاص کدام ممکن است سهام استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس را خریداری می تدریجی همراه خود ۲ نمایندگی ناآشنا گذراندن نمی شود، حتما اجتناب کرده اند ابتدای اقامت شخصی در مسابقات ورزشی نمایندگی کرده است، به همین دلیل خصوصی کدام ممکن است حامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی سودآوری این سهام را دارد، کالا بلافاصله سهام برای درآمد آن چنین خبری نیست.

وی اظهار داشت: نکته اینجاست کدام ممکن است اگر نگاه به گذشته مردمان برای حمایت اجتناب کرده اند ۲ تجهیزات گلف پول می دادند، اکنون مالی کدام ممکن است صنوبر تبدیل می شود برای تصرف سهام این تجهیزات گلف ها است، یعنی اجتناب کرده اند این پس این اشخاص حقیقی سهامدار تجهیزات گلف هستند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان نظارت بر سهم موجود است.»

رئیس گروه شخصی سازی افزود: مسیر کسب سود این نمایندگی ها {به سمت} اصلاح است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند محل درآمدهای زیست محیطی، درآمد حاصل اجتناب کرده اند انجام ورزشی ۲ تجهیزات گلف در لیگ های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیایی، بلیت فروشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد حاصل اجتناب کرده اند . حقوق تلویزیونی کدام ممکن است درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان تجهیزات گلف را شناخته شده به عنوان درآمد عملیاتی گزارش می تدریجی.

قربانزاده اظهار داشت: درآمد عملیاتی تجهیزات گلف پرسپولیس به همان اندازه خرداد ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۸۸ میلیارد تومان {بوده است}، یعنی سال قبلی تقریباً ۷۰ به همان اندازه ۸۰ میلیارد تومان {بوده است}، یعنی بیش اجتناب کرده اند صد میلیارد تومان به درآمد عملیاتی استقلال اضافه شده است. به همان اندازه تیر ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۲۷ میلیارد تومان بوده کدام ممکن است این درآمد در سال قبلی حدود ۴۰ میلیارد تومان {بوده است}.

وی علاوه بر این به مشتریان سهام ۲ باشگاهی کدام ممکن است همه خواهید کرد اجتناب کرده اند استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس می شناسید طرفدار کرد، به همین دلیل همراه خود اعلان درست تری اجتناب کرده اند دانش فعلی در موقعیت یابی کدال، انتخاب به کسب این تجهیزات گلف ها گرفت. سهام استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس قطعا برای مردم کدام ممکن است توده مردمان هستند فوق العاده مفید است. ، چون دارند سهام باشگاهی را می خرند کدام ممکن است در دلشان می تپد.

قربان زاده کسب اطلاعات در مورد بقیه سهام ۲ تجهیزات گلف نیز اظهار داشت: این سیستم داریم به همان اندازه شهریور ۱۴۰۱ سهام مقامات به زیر ۵۰ سهم برسد، یعنی این ۲ نمایندگی زیر تذکر مقامات نباشند، به همین دلیل سهام بقیه در ۲ نمایندگی باید {اتفاق بیفتد}. مختلط اجتناب کرده اند در دسترس بودن تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوک باید رخ دهد.”

وی افزود: رئیس جمهور اجتناب کرده اند دستور این کار حمایت کرد به همان اندازه سهام این ۲ تجهیزات گلف به مردمان واگذار شود.

رئیس گروه شخصی سازی خاطرنشان کرد: همراه خود تصویب شورای انتقالی بخشی اجتناب کرده اند سهام این تجهیزات گلف ها را اجتناب کرده اند فروردین به همان اندازه شهریور ۱۴۰۱ به طور پیوسته واگذار می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای نمایندگی کنندگان اجتناب کرده اند گیمرها، پیشکسوتان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران اصرار داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از آن به اصرار بلوک مدیریتی این تجهیزات گلف ها، صلاحیت سهامدار بی نظیر باید اجتناب کرده اند در گذشته به کارگروه نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احراز صلاحیت در گروه شخصی سازی تایید شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری به دست آورد ای در مزایده وجود نخواهد داشت.

قربان زاده افزود: مقامات در سال بلند مدت سهامدار تبدیل می شود با این حال نرخ پذیرش روز یکشنبه برای پذیره نویسی سهام این ۲ تجهیزات گلف مبنای صنوبر قالب ها {خواهد بود} با این حال قطعا به همان اندازه شهریور ۱۴۰۱ باید سهام مقامات به زیر ۵۰ سهم برسد. “

علی عطایی، معاون پولی، اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی تجهیزات گلف پرسپولیس نیز در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه بورسیه تجهیزات گلف بر استاندارد نیروی کار ها تاثیر دارد هر دو خیر، این این سیستم را نامگذاری کرد؟ وی افزود: باید بورس را به فال نیک بگیریم کدام ممکن است این ۲ تجهیزات گلف اجتناب کرده اند تاریکی سطح بیایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اتاق شیشه ای برسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برای ثبت نام} در بورس به الزاماتی کدام ممکن است ملزم هستند پایبند باشند. “

وی اظهار داشت: اجتناب کرده اند تعدادی از دیروز شناخته شده به عنوان نمایندگی بورسی در گروه بورس گزارش شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این پس موظف به رعایت الزامات فرابورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بورس هستیم.

معاون پولی، اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی تجهیزات گلف پرسپولیس یکپارچه داد: شفافیت زمان مشخصی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هم اکنون آغاز شده است، در واقع نگاه به گذشته امتحان شده کرده ایم کدام ممکن است رعایت کنیم با این حال {به دلیل} عدم نظارت کافی، ما به هیچ وجه شفافیت کافی نداشتیم.”

آتای ادای احترام به شد: در تجهیزات گلف. ما کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام کمیته‌های می خواست مبانی حاکمیت شرکتی را تشکیل داده‌ایم کدام ممکن است در واقعً {در این} راستا {کمک خواهد کرد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در سال قبلی سیستم‌های مدیریت خانه برقرار کرده‌ایم.

علی دولاچاهی مشاور مالی تجهیزات گلف استقلال نیز در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است تجهیزات گلف استقلال در بلند مدت چه اتفاقاتی در سیستم اقتصادی ممکن است داشته باشد؟ وی افزود: چندین موضوع در صورت های پولی رفع شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آستانه اتفاق مهمی هستیم کدام ممکن است هر حرفی ممکن است بازار سرمایه را نسبت به ما درگیر تدریجی.

وی خاطرنشان کرد: اگر بخش هایی اجتناب کرده اند صورت های پولی ما برای عجله محافظت داده تبدیل می شود {به دلیل} ضرر AFC است، علاوه بر این ساختار را در ۱۰۰ روز ابتدایی مدیریت سردار آجرلو تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح کردیم، از نگاه به گذشته ساختاری وجود نداشت.

دولاچاهی افزود: هم اکنون صورت های پولی بر ایده واقعیت فعلی مجهز است.

وی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر اینکه خواه یا نه در مبادلات ۲ تجهیزات گلف به مشکلات کنفدراسیون فوتبال آسیا معامله با تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه این تجهیزات گلف ممکن است فصل بلند مدت در کنفدراسیون فوتبال آسیا ورزشی تدریجی، اظهار داشت: قطعاً ممکن است، از بند الف به طور درست بردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانیم وارد AFC شوید.”

با اشاره به سودآوری، {افرادی که} این سهام را می خرند باید بدانند کدام ممکن است ما الان {در سراسر} دنیا بازاریابی داریم، زیرساخت هواداران داریم، قالب تجاری شخصی را آشکار کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تمام دانش را در تجهیزات گلف استقلال آشکار کردن کرده ایم. مشاور مالی تجهیزات گلف استقلال اظهار داشت.

Ts //