سرپرست در کنترل عدالت نیوز محکوم شد


به گزارش فلیپ؛ احمد مومنی راد در خصوص پرداختن به ۱ موضوع روزنامه نگاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی موضوع سیاسی ذکر شد: در بخش ۹۴ سالن دادگاه کیفری استان تهران عالی پرونده جرایم سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی پرونده جرایم مطبوعاتی به ریاست قاضی محمدی قشقلی را معامله با کرد.

وی همراه خود ردیابی به عمیق پرونده جرایم سیاسی ذکر شد: این پرونده درمورد به علی مطهری سرپرست پایگاه {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرنگار مذکور القاعده به اتهام ورزش تبلیغی علیه نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر اکاذیب برای تشویش اذهان نهایی است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید توهین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افترا، متهم مجرم شناخته نشد.

سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرایم سیاسی دانستن درباره جزییات پرونده جرایم مطبوعاتی ذکر شد: وی را در اتهامات فوق بی ارزش دانستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود اکثریت قریب به اتفاق آرا با اشاره به اتهامات فوق، هیأت اجتناب کرده اند متهم تبرئه شد.

نیحیات گیراش // ع.م.