سه دوز واکسن برای سفرهای دریایی الزامی است


به گزارش تلنگر، سرپرست معاونت دریایی گروه بنادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریانوردی گفتن کرد: در سفرهای نوروزی کلیه مصوبات ستاد سراسری کرونا اجتناب کرده اند جمله اجبار به تزریق سه دوز واکسن همراه خود دقت انجام تبدیل می شود اجتناب کرده اند افراد بخواهید با بیرون این شرایط به بنادر نیایند.

حسین عباس نژاد در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران اظهار داشت: بر مقدمه مصوبه ستاد کشتی همراه خود مفاسد ملت، پروتکل های بهداشتی یکسانی رعایت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است به سامانه امید متصل هستیم، وضعیت همه مسافران بازرسی خواهند شد.سیستم تزریق واکسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفعات آن نیز بازرسی خواهد بود.

به کانال عصر ایران در تلگرام بپیوندید

وی افزود: در صورت سازنده بودن نتیجه آزمایش PCR مسافری، می توان آن ها را در سامانه امید مانیتور کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل {نمی تواند} در ایام نوروز تردد تنبل. بعد از همه اخیرا مونتاژ ای در ستاد توافق شرکت ها بازدید در وزارت میراث را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری تشکیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه هفته قبلی ستاد کشتی همراه خود کرونا ممنوعیت بازدید نوروزی را گفتن نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها موضوعی کدام ممکن است مطرح شد واکسیناسیون بود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسیناسیون ایمنی.

سرپرست معاونت دریانوردی گروه بنادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریانوردی همراه خود دقیق اینکه امسال تا حد زیادی اجتناب کرده اند سال های قبلی سفرهای دریایی نوروزی خواهیم داشت، شکسته نشده داد: سال قبلی شیوع ویروس کرونا محدودیت های زیادی را {در این} بخش تحمیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی داریم کدام ممکن است بتوانیم {در این} زمینه اقدام کنیم. در سفرهای نوروزی در اقیانوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بخش های اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینی همراه خود پیک های بیشتری مواجه خواهد بود.

عباس نژاد در {پاسخ به} سوالی: خواه یا نه مسافری در صورت ابتلا به ویروس کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو رعایت نکردن شرایط ستاد سراسری کرونا اجتناب کرده اند جمله تزریق سه نوبت واکسن ممکن است اجتناب کرده اند طریق اقیانوس بازدید تنبل؟ وی تاکید کرد: به همه افراد گفتن می کنیم کدام ممکن است در شرایط حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این ارزش هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند راه در اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به بنادر وارد تبدیل می شود باید ضمانت حاصل شود کدام ممکن است شرایط ستاد سراسری کرونا فراهم است چرا کدام ممکن است در بنادر مسافری ابلاغیه پروتکل ها همراه خود دقت اجرا تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت نداشتن شرایط مورد نیاز به طور کاملاً اجازه بازدید نخواهند داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن به افراد گفتن می کنیم به بنادر نیایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این سیستم های شخصی مشکلی نداشته باشند.

Ts //